Granskning av (s)kuggbudgeten i Arbete och välfärd för 2016

Posted on

Skyddsvallar för människor i ekonomisk utsatthet byggs med ordnad ekonomi. Våra möjligheter att också i nästa kris hindra passivisering och utbrett utanförskap med en expansiv arbetslinje beror på vår förmåga att spara i ladorna när ekonomin nu återhämtar sig. Att oppositionen budgeterar med underskott och finansierar permanenta utgiftsökningar med temporära pengar är riskerar målet om budget i balans.

Idag har internbudgeten för Arbete och välfärd behandlats av nämnden. Blågröna Växjös förslag vann majoritet och åtgärder för budget i balans, nya steg mot full sysselsättning och att fortsätta pressa tillbaka utanförskap kan nu komma på plats. Det finns skäl att återkomma till vårt budgetförslag framöver, den återfinns i korthet nedan.

Blågröna Växjös budget för Arbete och välfärd (i korthet): NAV – Internbudget 2016 red

Oppositionen presenterade idag sitt förslag till skuggbudget, alltså alternativa budget. Den är i stort ett bifall av vårt förslag, men med ett flertal betydande utgiftsökningar som saknar varaktig finansiering. En heltäckande granskning återfinns längst ned i inlägget. Två misstag av uppseendeväckande proportion begås av oppositionen:

  1. De påstår att de inte budgeterar med underskott. 2015 beräknar Arbete och välfärd ett överskott på sju miljoner kronor. Året är inte slut, varför det finns en uppenbar osäkerhet i pengarna. Överskottet förs in i 2016 som eget kapital, inte in i driften. Det går alltså inte att beskriva överskottet från 2015 som finansiering för driftsbudgeten 2016. Det oppositionen kan göra är att budgetera med underskott 2016 och få ett negativt årsresultat. Underskottet förs då till eget kapital, där det kan kompenseras av föregående års överskott. Eget kapital blir då 0 när vi går in i 2017. På nästa sammanträde ska vi ha ett kort informationsärende om redovisning och ekonomi, det är viktigt att också oppositionen förstår hur detta fungerar.
  2. De saknar långsiktig finansiering och gräver nya budgethål. Eftersom den så kallade finansieringen är ett tillfälligt överskott 2015 och prognosen för 2016 är nollresultat, alltså en budget i balans utan över- eller underskott, så saknas långsiktig finansiering. Det finns då tre alternativ: 1) Oppositionen har en egen prognos för resultatet 2016, som uppvisar överskott à 8,8 miljoner kronor, beräkningsunderlaget för den får då gärna framföras till nämnden. 2) Oppositionen har för avsikt att genomföra sina förslag i ett år och sedan avveckla dem. Det innebär ett par anställningar i ett år och att bidragsutbyggnaderna bara gäller för 2016. 3) De har för avsikt att riskera vårt mål om en budget i balans, i förlängningen säkerheten för en trygg välfärd för utsatta växjöbor.

Oppositionstabell

Oppositionen brister inte bara i sin redovisningsförmåga, utan också i sitt ledarskap. Med ansvar följer förmåga att prioritera och göra svåra avvägningar. Istället för att arbeta fram en finansiering för sina förslag, bygger man löften på luftslott. Samtidigt läggs stora delar av utgiftsökningarna på bidragsutbyggnader. Så läggs varken grunden för en trygg välfärd för utsatta växjöbor eller en hållbar ekonomi för nämnden.

Martin Edberg behöver därför återkomma med svar på ett par frågor:

  1. Hur ska oppositionen tillförsäkra en varaktig finansiering av sina löften? Erkänner Martin Edberg att de budgeterar med underskott 2016, eller fortsätter han sätta huvudet i sanden?
  2. Vilka andra förslag till bidragsutbyggnader kan i förvänta oss kommer från oppositionen, innan det första framåtsyftande förslaget för fler i arbete?

PM – Oppositionsgranskning skuggbudget 2016 (red2)

Kommentarer

© Oliver Rosengren 2015