Regeringen behöver ge kommunerna redskap att minska bidragskostnaderna

Posted on

Regeringen har tappat greppet om bidragen. Det blev ovanligt tydligt i den vårbudget som presenterades för ett par veckor sedan. Där fanns en prognos för utvecklingen av antalet personer i olika ersättningssystem under de kommande åren. Ekonomiskt bistånd (tidigare kallat socialbidrag), som kommunerna ansvarar för, förväntas öka med 14 procent (räknat i helårsförsörjda, se tabellen nedan).

Skärmavbild 2016-04-28 kl. 14.38.46

Prognosen aktualiserar dels översynen av socialtjänstlagens riktning och fokus, dels behovet av skyndsamma reformer för att kommunerna ska kunna hindra kostnadsökningarna. Några av mina kollegor och jag har försökt ta på oss ledartröjan i partiet för att komma med genomförbara, effektiva och välavvägda förslag på hur försörjningsstödet kan minska.

Samtidigt fortsätter antalet bidragshushåll minska i Växjö. 2015 minskade antalet med fem procent, och igår fick vi nya siffror för första kvartalet under 2016: -8,5 procent. En enastående bedrift. Hänger nära samman med att effektiviteten i vår arbetslinje ökat. Sedan Växjölöftets införande har andelen som avslutas till egen försörjning ökat och närmar sig 60 procent. Ett exempel: 75 procent av alla som avslutats i matchningsinsatserna har gått till arbete eller studier. Att vara en förebild förpliktigar.

Idag skriver jag med Lars Rådén (Solna), Anna Jähnke (Helsingborg) och Josefin Malmqvist (Sundbyberg) i Dagens Samhälle om fem förslag för minskade kostnader för bidrag i kommunerna. Läs hela artikeln här: http://www.dagenssamhalle.se/debatt/ge-kommuner-redskap-foer-minskat-foersoerjningsstoed-24584

  1. Skärpt aktivitetskrav. I dag är det upp till varje kommun att kräva motprestationer från de som erhåller försörjningsstöd. Kommuner bör vara skyldiga att kräva en motprestation som kan föra personen närmre arbete. Socialtjänstlagen bör skärpas så att den som är arbetsför och kan arbeta också är skyldig att vara aktivt arbetssökande och stå till arbetsmarknadens förfogande. Forskning visar att aktivitetskrav bidrar till positiv förväntan och kortare tid i utanförskap.
  2. Breddat aktivitetskrav. Aktivitetskraven omfattar i dag enbart de som söker försörjningsstöd av arbetsmarknadsskäl. Aktivitetskraven bör breddas och omfatta fler. Missbrukare bör förväntas delta i motiverande insatser eller missbruksvård, för att ha rätt till bistånd. Föräldrar med kompletterande bistånd till föräldrapenning bör förväntas delta i vissa insatser, exempelvis språkutbildning. Det senare exemplet är särskilt viktigt för att nyanlända kvinnors etablering inte ska skjutas upp av föräldraledighet.
  3. Hembesök. Enligt Socialstyrelsen är 18 procent av alla utbetalningar av försörjningsstöd felaktiga. Det bör bli möjligt och tillåtet för kommuner att, vid misstanke om felaktigt erhållande av försörjningsstöd, göra hembesök. Att inte acceptera hembesök bör vara avslagsgrundande för bidragsansökan. Kommunerna bör ha tillsynsverksamhet för försörjningsstödet för att få ett tydligt verktyg att använda så människor med störst behov också är de människor som får den hjälp de har rätt till.
  4. Restriktivitetsnorm. Socialstyrelsens riksnorm för ekonomiskt bistånd ska inte understigas, men får överstigas. Det gör att kommuner exempelvis kan undanta vissa inkomster eller ha en mer generös hållning kring vissa utgifter. För att stärka drivkrafterna för arbete bör restriktivitet bli norm i biståndsbedömningen.
  5. Förebyggande insatser. Regeringen höjer bidrag med 77 miljarder i vårbudgeten. Istället för stora utgiftsökningar i kostnaderna för utanförskap, behövs ökad restriktivitet i ersättningarna och mer resurser till förebyggande insatser. Kommuner som minskar sina biståndskostnader bör gynnas i kommunala utjämningssystemet för att kunna investera sina bidragsminskningar i förebyggande, evidensbaserade insatser.

Idag presenterade Anna Kinberg Batra och Elisabeth Svantesson några förslag om försörjningsstödet i en debattartikel i SvD. Bland annat just hembesök. Frågan om hembesök har jag, Lars och Anna skrivit om i Aftonbladet tidigare (läs här). Då med efterföljande debatt i bland annat Barometern (ledarsidan) och redaktionell artikel i SMP.

Krav på motprestation för bidrag, restriktivitet i biståndsprövningen och förebyggande, evidensbaserade insatser mot utanförskap bör vara riktmärken för översynen av Socialtjänstlagen. Den omfattande ökning som regeringen räknar med kräver skyndsamma reformer. Ökade kostnader för bidrag riskerar annars att pressa undan annan viktig verksamhet i kommunerna.

Imorgon väntar budgethearing; presentation av nuläge och prognos för framtiden för nämnden för Blågröna Växjös budgetberedning. Rubrik: Förbättrad matchning, förstärkt motståndskraft.

Kommentarer

© Oliver Rosengren 2016